Privatumo politika

Slapukų politika: SKAITYTI / PARSISIŲSTI

TRANSIMEKSOS GRUPĖ  (toliau – TRANSIMEKSA arba mes) tvarkydama asmens duomenis, siekia aiškiai ir skaidriai apsaugoti visų asmenų privatumą.

Tvarkydami asmens duomenis vadovaujamės Europos Sąjungos Duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, kitų susijusių teisės aktų reikalavimais bei kontroliuojančių institucijų nurodymais. Duomenų tvarkymo metu įgyvendiname tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Atitinkamos priemonės nustatomos atsižvelgiant į pavojus, kurie kyla dėl asmens duomenų tvarkymo.

TRANSIMEKSOS GRUPĖ šioje politikoje apibrėžiama kaip visos Transimeksa grupės įmonės, kurios tiesiogiai arba netiesiogiai yra susijusios su UAB „Transimeksa“ (juridinio asmens kodas 144903169), įskaitant: UAB „Vilniaus Transimeksa“, Transimex SIA, Transimeksa Italia SRL, Transimeksa Deutschland GmbH, UAB „Motus Novus“, UAB „Baltic Air Logistics Terminal“, AB „Cranbalt“, UAB „Sulinkiai“ bei kitos. TRANSIMEKSOS GRUPĖS įmonė, kuriai pateikėte savo asmens duomenis dėl jus siejančių sutartinių arba iki sutartinių santykių arba kurios paslaugomis ketinate naudotis yra laikoma asmens duomenų valdytoju (toliau – Duomenų valdytojas).

Tvarkydami Jūsų duomenis galime juos rinkti, įrašyti, saugoti, keisti, perduoti, sunaikinti kaip tai apibrėžta šioje politikoje ir teisės aktuose.

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų.

Priklausomai nuo mūsų santykio su Jumis tvarkome šiuos Jūsų duomenis:

 • tapatybės nustatymo duomenis: vardas, pavardė, gimimo data, mokesčių mokėtojo kodas, gimimo šalis, nuotrauka;
 • kontaktinius duomenis: gyvenamosios vietos adresas arba adresas korespondencijai, pašto adresas, telefono numeris (fiksuotojo ryšio ir/ar mobiliojo telefono numeris), elektroninio pašto adresas, bendravimo kalba;
 • skaitmeninius tapatybės nustatymo duomenis: vardas socialiniuose tinkluose, Skype, transporto biržose ar kitose programose ir sistemose;
 • profesinius (darbo) duomenis: išsilavinimas, užsienio kalbų mokėjimas, pageidaujamas darbas, pageidaujamas atlyginimas, asmeninės savybės, darbo patirtis, darbovietės, darbo stažas darbovietėse, užimtos pareigos, kita darbo patirtis, kita gyvenimo aprašyme, rekomendacijoje ir (ar) motyvaciniame laiške pateikiama informacija;
 • kitus duomenis:
 • duomenys apie bendrovių, kurios naudojasi arba ketina naudotis mūsų paslaugomis ar kitaip bendradarbiauja ar ketina bendradarbiauti  su mumis, atstovus, jų kontaktiniai duomenys;
 • įrašai apie korespondenciją (pobūdis, data, registracijos Nr.);
 • vaizdo stebėjimo duomenys: vaizdo įrašai, padaryti mūsų teritorijose ir patalpose;

Mes netvarkome jautrių duomenų, susijusių su Jūsų sveikata, etnine kilme, religiniais arba politiniais įsitikinimais, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba ypatingais atvejais, kai, pavyzdžiui, jūs pats atskleidžiate tokius duomenis.

Jūsų duomenis mes gauname Jums patiems juos mums pateikus, kreipusis telefonu ar elektroniniu paštu, parašius laišką ar kreipusis į mus kitomis nuotolinės komunikacijos priemonėmis bei atvykus į mūsų biurus.

Jūsų asmens duomenis taip pat galime gauti ir tvarkyti Jums užpildžius paraišką internete, pateikus savo duomenis per trečiųjų asmenų platformas (pavyzdžiui, darbo paieškai skirtus puslapius), pasirašius sutartį su mumis, atlikus mums mokėjimus, apsilankius mūsų interneto svetainėje. Tam tikrais atvejais Jūsų duomenis gali pateikti ir tretieji asmenys Jūsų pačiu prašymu ir/ar sutikimu ar kitais pagrindais (pavyzdžiui, atstovai, advokatai, brokeriai, Jūsų darbdavys, kai Jūs, kaip darbuotojas, atstovaujate darbdavį santykiuose tarp mūsų ir Jūsų darbdavio ir kt.).

TRANSIMEKSA turi galimybę susipažinti su mūsų atskleistais asmens duomenimis, jeigu su jais susipažinti būtina administraciniais tikslais arba dėl teisėtų mūsų interesų.
Tais atvejais, kai turime teisėtą interesą (kuris yra susiję su rizikos mažinimu priklausomai nuo paslaugos, kurią gaunate iš mūsų, rizikos vertinimu ir pan.), mes taip pat renkame Jūsų asmens duomenis iš kitų išorinių šaltinių, tokių kaip kredito biurai, vieši ir privatūs registrai ar kitos įmonės ar valstybinės institucijos, įskaitant informaciją iš trečiųjų šalių paslaugų teikėjų duomenų bazių bei viešai prieinamų šaltinių, pavyzdžiui, žiniasklaidos šaltinių, paieškos sistemų.

Mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis įmonėms, padedančioms mums vykdyti veiklą, taip pat tiesioginę rinkodarą. Iš tokių partnerių mes reikalaujame, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi tik pagal mūsų duotus nurodymus ir galiojančius Jūsų duomenų apsaugą užtikrinančiais teisės aktais.

Jūsų duomenis renkame sekančiais tikslais:

 • paslaugų suteikimo ir administravimo tikslais tvarkome tapatybės nustatymo, kontaktinius, skaitmeninius tapatybės nustatymo ir kitus duomenis. Šiuos duomenis tvarkome sutarties ir (ar) teisės aktuose nustatytų prievolių vykdymo, ir (ar) teisėto intereso pagrindu, dėl būtinybės vykdyti sutartį;
 • kandidatų į mūsų siūlomas darbo vietas duomenų bazės administravimo tikslu tvarkome kandidatų į  darbą tapatybės nustatymo, kontaktinius, profesinius (darbo) duomenis. Nepateikus visų ar dalies duomenų negalėsime įvertinti kandidato tinkamumo siūlomoms pareigoms. Jums nesutikus, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi pasibaigus atrankai, kurioje teikėte savo duomenis, įsipareigojame sunaikinti šiuos duomenis per 10 dienų nuo atrinkto kandidato priėmimo momento.
 • siekiant užtikrinti žmonių ir turto saugumą patekus į TRANSIMEKSA teritoriją yra vykdomas vaizdo stebėjimas, todėl tvarkome vaizdo stebėjimo duomenis, kuriuose gali būti Jūsų atvaizdas. Šie duomenis tvarkomi teisėto intereso pagrindu ir saugomi 1 (vieną) mėnesį.
 • TRANSIMEKSA interneto svetainių tobulinimo, statistikos ar rinkodaros tikslais mūsų interneto svetainėse yra naudojami slapukai. Daugiau informacijos apie juos rasite mūsų interneto puslapyje patalpintoje „Slapukų politikoje“.

Susipažinti su Jūsų asmens duomenimis gali tik tokią teisę turintys asmenys Duomenų valdytojo viduje arba Duomenų valdytojo pasitelktos trečiosios šalys, su kuriomis Duomenų valdytojas bendradarbiauja, teikdamas paslaugas arba kiti asmenys, kai to reikalaujama arba leidžiama pagal įstatymus. Jeigu asmens duomenų tvarkymu mūsų vardu užsiima trečioji šalis, samdome tik tokias trečiąsias šalis, kurios pateikia pakankamai garantijų dėl tinkamų techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimo, kad tvarkymas atitiktų taikytinų teisės aktų reikalavimus ir būtų užtikrinta Jūsų teisių apsauga.

Jūsų Asmens duomenis galime atskleisti:

 • TRANSIMEKSA įmonėms (administravimo tikslais);
 • valstybės įstaigoms ir kitiems subjektams, kurie vykdo jiems įstatymu pavestas funkcijas;
 • įgaliotiems auditoriams, teisės ir finansų konsultantams bei kitoms trečiosioms šalimis, įskaitant tam tikrus paslaugų teikėjus, pvz., IT paslaugų teikėjai, vertėjai, kurjeriai ir kiti paslaugų teikėjai;
 • pasitelktiems asmens duomenų tvarkytojams ir jų subtvarkytojams, tvarkantiems Jūsų asmens duomenis mūsų vardu;
 • bet kuriam subjektui, kuris dalyvauja teikiant paslaugas arba tiekiant prekės jums, įskaitant subjektus, dalyvaujančius vykdant Jūsų operacijas (pavyzdžiui, bankai, finansų institucijos, draudimo įmonės, muitinės tarpininkai ir pan.);
 • kredito ir finansų įstaigoms, kreditų biurams, finansinių paslaugų tarpininkams ir draudimo paslaugų teikėjams;
 • viešųjų registrų tvarkytojams;
 • skolų išieškojimo bendrovėms, kreditų biurams ir kitoms trečiosioms šalims, kurioms galime perduoti, įkeisti ar perleisti savo teises ir pareigas.

Tais atvejais, kai Jūsų duomenis perduodame į trečiąją valstybę, laikomės bent vienos iš šių sąlygų:
a) duomenys perduodami valstybei, dėl kurios yra priimtas sprendimas dėl tinkamumo;
b) duomenų perdavimas yra vykdomas taikant teisės aktuose nurodytas tinkamas apsaugos priemones;
c) laikomasi teisės aktuose nurodytų nukrypti leidžiančių nuostatų, jei neįmanoma perduoti duomenų pagal paminėtus a) ir b) papunkčius.

Jūs turite teisę:

 • sužinoti, ar Duomenų valdytojas tvarko Jūsų asmens duomenis ir, jei jie yra tvarkomi, su Duomenų valdytojo tvarkomais Jūsų asmens duomenimis bei šių duomenų tvarkymo tikslais; atitinkamų asmens duomenų kategorijomis; duomenų gavėjais, kuriems buvo arba bus atskleisti Jūsų asmens duomenys; kai įmanoma, numatomas asmens duomenų saugojimo laikotarpis arba, jei neįmanoma, kriterijai, taikomi tam laikotarpiui nustatyti.
 • reikalauti, kad ištaisytume netikslius asmens duomenis;
 • reikalauti, kad mes ištrintumėme Jūsų asmens duomenis. Nepaisant to, ši teisė nėra absoliuti ir ją galima pagrįsti, kai yra bent viena iš šių priežasčių: asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi; Jūs nusprendėte atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi išimtinai sutikimo pagrindu ir nėra jokio kito pagrindo tvarkyti Jūsų asmens duomenis; Jūs teisės aktuose numatytais atvejais nesutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis; Jūsų asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai; Jūsų duomenys turi būti ištrinti, kai mums yra nustatoma prievolė tą padaryti;
 • reikalauti, kad būtų apribotas Jūsų asmens duomenų tvarkymas, kai taikomas vienas iš šių atvejų: Jūs užginčijate duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį mes galime patikrinti Jūsų asmens duomenų tikslumą; 
 • Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Jūs nesutinkate, kad Jūsų duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašote apriboti jų naudojimą; mums nebereikia Jūsų duomenų jų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Jums, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus. Kai Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra apribotas, tokius Jūsų duomenis mes galime tvarkyti, išskyrus saugojimą, tik gavę Jūsų sutikimą arba siekdami pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus ir (arba) apsaugoti Jūsų ar kito asmens teises, arba dėl viešojo intereso priežasčių;
 • atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kai asmens duomenys yra tvarkomi išimtinai Jūsų sutikimo pagrindu;
 • prašyti, kad Jūsų tvarkomus asmens duomenis persiųstumėme kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai yra įmanoma;
 • pateikti mums arba Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai skundą, jei manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos.

Asmens duomenys saugomi pagal taikytinus įstatymus ir ne ilgiau nei būtina. Asmens duomenų saugojimo laikotarpius nustato TRANSIMEKSA ir jie priklauso nuo konkrečios sutarties sąlygų bei asmens duomenų tvarkymo pagrindo.

Siekdami įgyvendinti savo teises, prašymus, skundus ar reikalavimus pateikite mums raštu:

 • elektroniniu paštu [email protected]
 • siunčiant paštu adresu Sausupio g. 15, Vilnius, Lietuvos Respublika;
 • atvykus pas mus, adresu Sausupio g. 15, Vilnius, Lietuvos Respublika.

Į gautus prašymus, skundus ar reikalavimus Jums atsakysime raštu teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais ir stengiamės pateikti Jums informaciją kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Jūsų prašymo gavimo. Šis laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar 30 dienų, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Duomenų valdytojas per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo informuos Jus apie tokį pratęsimą, kartu pateikdama vėlavimo priežastis.

Jeigu, gavus prašymą, skundą ar reikalavimą, mums kils įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento ir (ar) teisės aktų nustatyta tvarka ir (ar) elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinti savo asmens tapatybę.
Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo mūsų Interneto svetainėje dienos.

Atnaujinę šią politiką, informuosime Jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus, paskelbdami juos Interneto svetainėje. Atkreipkite dėmesį į datą „Atnaujinimo data“, kuri nurodoma apačioje, norėdami sužinoti, kada Privatumo politika atnaujinta paskutinį kartą.